Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

   

Znajdziesz nas na Facebooku

Dobry zawód Twoją przyszłością

Wybór zawodu to wyzwanie i szansa na zaplanowanie swojej przyszłości. Jest to ważny moment, który może zdeterminować drogę życiową młodego człowieka. Branżowa Szkoła I stopnia w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym daje możliwość zdobycia zawodu w wielu branżach m.in.: gastronomicznej, budowlanej, usługowej oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do szkoły przyjmujemy uczniów z:

 1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

 2. niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 3. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

 4. autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

Podstawą przyjęcia jest dostarczanie orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W Branżowej Szkole I stopnia istnieje możliwość objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym. Nauka w każdym zawodzie trwa 3 lata. Uczeń może korzystać z nauki do 24 roku życia, a daje to możliwość zdobycia nawet dwóch zawodów.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie młodych ludzi do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Ważnym założeniem naszej szkoły jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych naszych absolwentów, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Branżowa szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Aby zrealizować założone cele oferujemy uczniom:

 •  naukę zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno–terapeutycznym,

 •  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 •  zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia logopedyczna),

 •  inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne młodzieży, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i inne,

 •  zajęcia praktyczne realizowane w pełni wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w renomowanych zakładach pracy,

 •  wykwalifikowanych nauczycieli,

 •  szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych,

 •  udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i wycieczkach,

 •  integrację młodzieży ze środowiskiem lokalnym,

 •  możliwość zamieszkania w internacie szkolnym,

 •  możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,

 •  opiekę pielęgniarki szkolnej.

 •  w szczególnych przypadkach dowóz do szkoły

Pamiętaj – Branżowa Szkoła I Stopnia to wrota do dorosłego życia,
dajemy Ci do nich klucz.

Zostań specjalistą w swojej dziedzinie i weź swoje dorosłe życie
 we własne ręce!

 

Dalsze informacje nabór

.

Media społecznościowe

      

Nasze przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki