Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny   Informacje dla niepełnosprawnych Informacje dla niepełnosprawnych     MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start

Komunikat

Strona w przebudowie!

Zachęcamy do korzystania z przeglądarki Chrome.

Witamy w naszym Ośrodku

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży od 3 do 24 roku życia:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 • niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

 • niesłyszących i słabosłyszących,

 • niewidomych i słabowidzących,

które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Ośrodek prowadzi również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład KPSOSW wchodzą:

Głównym celem Ośrodka jest wychowanie ucznia:

 • samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,

 • dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,

 • do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalistyczna kadra dba o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz przygotowuje uczniów do:

 • uzyskania kwalifikacji zawodowych,

 • do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

Staramy się rozwijać autonomię ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażać w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

Szczególną wagę przywiązujemy do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiedniego reagowania w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i środowisku lokalnym.

Szczegółowe cele Ośrodka określane są w podstawach programowych szkół, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz w wizji i misji Ośrodka.

.

Monitoring wizyjny

Media społecznościowe

      

Nasze przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki