Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny   Informacje dla niepełnosprawnych Informacje dla niepełnosprawnych     MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status strony internetowej pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-100 Toruń

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

tel.: 881 211 042

e-mail: sekretariat@sosw.torun.pl lub alicja.wolter@sosw.torun.pl

oficjalna strona Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu: www.sosw.torun.pl

Wyłączenia

 • Grafika będąca dekoracją, wizualnym ożywieniem tekstu nie zawiera, (bo nie musi) opisu alternatywnego
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:
  • zwiększona wielkość czcionki
  • odpowiednio dobrany krój czcionki - bardziej przyjazny dla czytelnika
  • odpowiednia interlinia
  • właściwy kontrast między tłem, a tekstem
  • odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
  • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

Skróty klawiaturowe

W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).

Strona posiada

 • Podwyższony kontrast
 • Informację o placówce skierowaną do osób niepełnosprawnych
 • Podświetlane linki
 • Mapę strony
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
  • CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
  • ALT + HOME - do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB - do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • ESCAPE - przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
  • F11 - przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.

Dostępność architektoniczna

KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Obecnie w KPSOSW w Toruniu odbywa się modernizacja i rozbudowa budynków Ośrodka. Po zakończonym remoncie Ośrodek będzie posiadał wszystkie niezbędne dostosowania dla osób niepełnosprawnych
  (4 windy, platformy, podjazdy, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczania korytarzy, oznaczenia sal, itp.) Obecnie z Toruniu znajdują się wyłącznie biura administracji Ośrodka. Wejście do Ośrodka znajduje się od strony zachodniej budynku sali gimnastycznej poprzez rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na czas trwania remontu nauka uczniów została przeniesiona do miejscowości Przysiek. Uczniowie uczą się w czterech budynkach w Przysieku, w których znajdują się rampy oraz windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wstęp osób postronnych na teren budynków z uwagi na obecną sytuację w kraju został ograniczony.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkim odbywają zajęcia
  w budynku bursy w Przysieku, gdzie znajduje się platforma umożliwiająca uczniom wejście się do budynku. Wszystkie zajęcia uczniowie odbywają na parterze budynku, gdzie mają pełen dostęp do wszystkich pomieszczeń.
  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
  Ośrodek  dysponuje pochylniami, platformami, itp.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Na terenie Ośrodka w Przysieku nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku Ośrodka ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: sekretariat@sosw.torun.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Alicja Wolter, adres email: alicja.wolter@sosw.torun.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@sosw.torun.pl
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia:

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki