Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Stypendia

 

Stypendia 2014

O stypendium może ubiegać się każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zamieszkuje powiat toruński oraz uzyskał średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki.

W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy.

Stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój 100, bądź w Wydziale Edukacji pokój 207 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

Zasady przyznawania stypendiów

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o numerze konta

PIT-2C - Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium

 

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki