Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Dodatkowe menu
Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Start Ośrodek Szkoła Podstawowa

Znajdziesz nas na Facebook  

Uczniowie do Szkoły Podstawowej nr 25 przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją

 • autyzm, w tym z zespołem Aspergera

W I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy, która pozwala osiągnąć możliwie najlepsze wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Zaletą takiego nauczania jest:

 • indywidualizacja nauczania oraz stwarzanie warunków lepszego poznawania uczniów

 • możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego

 • integracja z rówieśnikami

 • zdobycie szerokiego zasobu wiedzy

 • możliwość korzystania z porad interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

Sale, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

W II etapie edukacyjnym, który obejmuje klasy IV-VIII uczniowie uczą się w systemie blokowym, który umożliwia integrację treści nauczania, kształtowanie umiejętności z różnych pokrewnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku jednolitych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dla każdego ucznia naszej szkoły opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Tworzony jest on w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Program zawiera diagnozę mocnych i słabych stron ucznia, wskazuje formy i metody pracy z dzieckiem, a także formy i zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Program taki przygotowywany jest na dany etap edukacyjny.

Szczególne znaczenie w pracy z naszymi dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Dzieci chętnie korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów.

W zależności od potrzeb mogą uczestniczyć w następujących formach zajęć:

 • usprawnianie technik szkolnych

 • integracja sensoryczna

 • terapia ręki

 • logopedia

 • usprawnianie ruchowe

 • terapia pedagogiczna

 • socjoterapia

 • muzykoterapia

 • arteterapia

 • dogoterapia

 • biblioterapia

 • zajęcia polisensoryczne

 • adaptacja społeczne

 • wspomaganie komputerem

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Uczniowie mający problemy adaptacyjne objęci są programem socjoterapeutycznym oraz programami naprawczymi opracowanymi przez specjalistów pracujących w szkole.

W trakcie zajęć rewalidacyjnych stosowane są różnego rodzaju metody pracy dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka nakierowane na jego wszechstronny rozwój. Są to między innymi:

 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

 • metoda behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

 • alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Biofeedback

Nasze klasopracownie są dodatkowo wyposażone w sprzęt komputerowy, nowe telewizory oraz odtwarzacze DVD, a także tablice interaktywne. Dzięki temu poszerzono możliwość wykorzystania technologii informacyjnej na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, a proces dydaktyczny jest bardziej atrakcyjny, przystępny dla uczniów.

Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzić czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów. Są to między innymi zajęcia: komputerowe, sportowo – rekreacyjne, warsztaty artystyczne, małe formy teatralne, kółka przedmiotowe i inne.

Do tradycji szkoły należą cykliczne imprezy okolicznościowe oraz m.in.:

 • Mikołajki

 • Jasełka

 • Bal karnawałowy

 • „KOCmiczna” noc w szkole

 • Liga warcabowa

 • Mistrz Klawiatury

 • "Nie" uzależnieniom

 • Wojewódzki Konkurs z Informatyki - Mistrz Grafiki Komputerowej

 • Dzień św. Patryka

 • Międzyszkolne Warsztaty Logopedyczne – „Teatr z łyżki”

oraz szereg innych wynikających z bieżącego życia szkoły, np. apele wychowawcze, podsumowanie konkursów, ważnych wydarzeń, itp.

Rodzice chętnie współpracują z wychowawcami, wspólnie przygotowują uroczystości klasowe, urodziny dzieci.

Każde dziecko po lekcjach może dodatkowo ciekawie spędzić czas wolny w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Toruniu.

 Szczegółowe informacje  i zapisy – p. Anna Sucharska - Daraż,
 tel. 883 623 261

 

Dalsze informacje: nabór

 

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki