Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start

Witamy w naszym Ośrodku

Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład KPSOSW wchodzą:

Głównym celem Ośrodka jest wychowanie ucznia:

  • samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,

  • dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,

  • do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalistyczna kadra dba o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz przygotowuje uczniów do:

  • uzyskania kwalifikacji zawodowych,

  • do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

Staramy się rozwijać autonomię ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażać w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

Szczególną wagę przywiązujemy do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiedniego reagowania w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i środowisku lokalnym.

Szczegółowe cele Ośrodka określane są w podstawach programowych szkół, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz w wizji i misji Ośrodka.

 

xxxxxxx

 

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki